Conferinta de lansare a fost primul eveniment major prin care s-a promovat proiectul, activitățile acestuia, rezultatele așteptate și impactul pe care îl va avea la nivelul ariei de implementare. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale, ai presei, ai învățâmântului preuniversitar și universitar, ai angajatorilor din regiune, precum și persoane potențial interesate de a participa în proiect. Galeria de imagini.

Se vor organiza evenimente de tip „Ziua porților deschise” la care va fi prezentată oferta educațională și vor avea loc concursuri pe teme specifice dezvoltării carierei. Promovarea directă a proiectului va fi urmărită prin întâlniri periodice cu partenerii din rețeaua constituită în cadrul proiectului și persoanele interesate de desfășurarea proiectului.

Campania de informare pentru elevi și studenți pentru promovarea activităților de consiliere și orientare profesională va urmări atragerea participanților la oportunitățile oferite în proiect.

Conferința de finalizare a proiectului va fi organizată la finalul implementării proiectului în cadrul căreia vor fi prezentate activitățile desfășurate, rezultatele propuse și cele obținute în urma implementării, concluziile proiectului, precum și impactul avut de activitățile implementate asupra grupului țintă.

Rețeaua de parteneriat între școli, universități ONG-uri, instituții publice și agenții economici

Pe parcursul proiectului vor fi identificați partenerii care își exprimă disponibilitatea de a participa la proiect și se vor semna acorduri de parteneriat cu aceștia.

Pe parcursul derulării proiectului se vor desfășura întâlniri de lucru cu partenerii, cărora li se va prezenta evoluția implementării proiectului, se vor discuta rezultatele obținute și eventualele dificultăți întâmpinate.

Consiliere și orientare profesională

Selectarea grupului țintă a început din prima lună de implementare. Grupul țintă va fi constituit din persoane cu domiciliul în regiunea Vest, elevi și studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ.

Evaluarea individuală a membrilor grupului țintă. Cu ajutorul testelor de evaluare psiho-atitudinală și de orientare în carieră, fiecare participant va trece printr-o fază de evaluare individuală și se va realiza un raport de evaluare care va prezenta rezultatele și interpretarea acestora.

Consilierea și orientare profesională – activități individuale.  Persoanele înscrise în grupul țintă vor avea întâlniri individuale cu experții - consilieri în cadrul carora le vor fi identificate aptitudinile, valorile, interesele respectiv  profesiile și locurile de muncă cele mai potrivite.

Consiliere și orientare profesională – activități de grup.  Se vor organiza activități de consiliere de grup pentru identificarea și dezvoltarea aptitudinilor, abilitaților și competențelor personale, care să ajute participanții să își crească gradul de compatibilizare cu cerințele pieței muncii.

Temele principale abordate în consiliere și orientare profesională vor include, fără a fi limitate la acestea, următoarele: alegerea carierei, atitudinea pozitivă, redactarea unui CV, prezentarea la interviu, tehnici de comunicare și negociere, managementul carierei, managementul timpului, luarea deciziei, antreprenoriat, management de proiect, automotivare, marketing personal, comportament organizațional, leadership, dezvoltarea creativității, etc.

Realizarea a trei studii tematice privind:

 1. Evaluarea competențelor solicitate pe piața muncii

  Va fi realizat un studiu în care se va aplica un chestionar partenerilor economici din proiect, precum și altor posibili angajatori. Rezultatele vor fi prezentate într-un raport de cercetare pus la dispoziția tuturor partenerilor.

  Va fi aplicat electronic și/sau prin operatori de teren un chestionar partenerilor economici din proiect, precum și altor posibili angajatori pentru identificarea competențelor solicitate pe piața muncii. Datele vor fi incluse într-o bază de date și vor fi analizate cantitativ și calitativ. Rezultatele vor fi sintetizate într-un raport de cercetare.
 2. Situația pieței muncii.

  Va fi elaborat un studiu care să analizeze situația pentru profesiile cele mai solicitate pe piața muncii. Acest studiu va include descrierea profesiilor celor mai solicitate pe piața muncii, cererea și oferta respectiv nivelul de salarizare pentru fiecare. Vor fi culese informații direct și indirect.

 3. Barierele în căutarea și găsirea unui loc de muncă.

  Vor fi identificate barierele în căutarea și găsirea unui loc de muncă și modalitățile pentru depășirea acestora de către viitorii absolvenți de învățământ secundar și terțiar. Pentru fiecare dintre aceste bariere vor fi propuse soluții prin care absolvenții să depășească obstacolele întâlnite și să aibă succes în obținerea unui loc de muncă și dezvoltarea unui traseu educațional și profesional

Vizite de studiu / excursii tematice pentru elevi și studenți

Grupele de vizite vor fi organizate periodic, cu un număr aproximativ de 10-12 persoane pe serie. Participanții vor putea vedea modul de desfășurare a activității la un loc de muncă în viața reală, vor discuta cu angajații de pe respectivele posturi și vor constata cerințele fiecărei profesii.